Dopravní omezení

Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení ve městě a okolí

14. srpna 2017 v 17:38

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce - schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena část stezky pro pěší - schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín - Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 1.5.2017 do 31.8.2017 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Kollárova p.p.č. 98, úsek mezi nám. K. Sabiny až ke křižovatce ulic Kollárova a Čechova. Uzavřen bude úsek o délce cca 200 m; bude zde prováděna rekonstrukce horkovodu. Pohyb chodců je zajištěn zřízením náhradního chodníku mezi plotem a stromy v předmětné lokalitě a bude využíván po celou dobu prováděných prací. Objížďka není nařízena, průjezd možný po přilehlých místních komunikacích.

Od 23.6.2017 do 30.9.2017 bude uzavřena lávka pro pěší nad ulicí Sedlecká -"Lávka na Růžovém vrchu". Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Dne 12.8.2017 od 8.45 do 12.45 a od 12.30 h do 13.30 h bude částečně omezen provoz na místních komunikacích Nová louka - úsek od hotelu Dvořák - Divadelní náměstí, Divadelní náměstí a z důvodu pořádání 18. ročníku AM bikemaratonu České spořitelny. Provoz bude řízen příslušníky Městské policie a pořadatelskou službou.

uzavření železničního přejezdu v Tuhnicích

31. srpna 2016 v 13:59
Nedávno jsme si připomněly největší výluku v Karlových Varech ve dnech 4. do 5. listopadu 2006 kdy byly odkloněny či zkráceny linky 2,6,9,10 a 52 a vytvořeny výlukové linky číslo 32 a 36. Letos se tato výluka bude opakovat a to ve dnech 28 a 29. září tohoto roku a opět ze stejného důvodu uzavření železničního přejezdu v Tuhnicích z důvodu kompletní rekonstrukce. Letos se dočkáme tedy opět velké výluky v MHD a to na linkách MHD číslo 2,3,6,16 a 52.

Dopravní omezení a uzavírky ve městě a okolí

25. srpna 2016 v 19:22
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:
Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce - schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 1.4.2016 do 12.9.2016 bude částečně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce v komunikaci pro vybudování vodovodu a kanalizace. Částečná uzavírka bude rozdělena na pracovní úseky o délce cca do deseti metrů; vždy pouze v pracovní dny (pondělí až pátek v časovém rozmezí 7:30 hod - 17:00 hod). Po ukončení pracovní směny (tj. 17:00 - 7:30 hodin) bude pracovní úsek zpřístupněn veřejnosti pomocí zásypů nebo přejezdového plechu z důvodu zajištění obslužnosti předmětné lokality.

Od 12.9.2016 do 15.9.2016 bude úplně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce a to finální úprava celého úseku cca 600 m pro uložení vodovodu a kanalizace.

Od 25.4.2016 do 31.8.2016 bude částečně uzavřena ulice Komenského o délce cca 100 m v úseku ke křižovatce s ulicí Studentská. Částečná uzavírka je důvodu zajištění havarijního stavu opěrné zdi podél ulice Komenského.

Od 23.5.2016 do 26.8.2016 budou prováděny stavební práce v komunikaci z důvodu přeložky NTL plynovodu v ulici Chelčického za úplné uzavírky, které jsou rozděleny do etap:
 • etapa od 23.5.2016 - 14.6.2016 ul. Chelčického od č.p. 1576/18 k č.p. 159/37
 • etapa od 15.6.2016 - 9.7.2016 ul. Chelčického od č.p. 1529/8 k č.p. 1571/11
 • etapa od 10.7.2016 - 3.8.2016 ul. Chelčického od č.p. 1571/11 k č.p. 1559 ul. Vrázova
 • etapa od 4.8.2016 - 26.8.2016 ul. Chelčického od č.p. 1571/11 do křižovatky ul. Moskevská
Uzavírky budou postupné dle uvedených etap. Průjezd spodní částí ulice Chelčického bude zajištěn přechodnou úpravou provozu. Celková délka uzavírky je cca 280 m.

Od 26.5.2016 do 25.8.2016 bude částečně uzavřen chodník ulice Konečná, k. ú. Rybáře. Bude zde umístěno lešení z důvodu provádění zateplovacích prací na objektu č.p. 905. Průchod chodců je částečně omezen, pohyb chodců možný po vedlejším chodníku.

Od 11.7.2016 do 16.9.2016 bude úplně uzavřena část místní komunikace v k.ú. Drahovice, ulice Vrchlického, Anglická. Budou zde prováděny stavební práce z důvodu rekonstrukce části rozvodu UT a TUV, uzavírka je rozdělena do dvou etap: 1. etapa od 11.7.2016 do 12.8.2016 v úseku od výměníkové stanice č.p. 622 po křižovatku v ulici Vrchlického; 2. etapa od 12.8.2016 do 16.9.2016 v úseku od křižovatky v ulici k výměníkové stanici č.p. 453 v ul. Anglická.

Od 11.7.2016 do 30.9.2016 bude částečně uzavřen chodník ulice Bezručova a to úsek pod Obchodní akademií (od schodiště, kde je umístěn pramen ke schodišti před ulicí Ondříčkova; jedná se o úsek chodníku v zeleni), který bude rozdělen na pracovní místa cca 15,0 m vždy dvakrát dle potřeby po celém obvodu. Bude zde prováděna rekonstrukce oplocení areálu Obchodní akademie.

Od 3.8.2016 do 31.12.2016 (do doby konečné kompletní rekonstrukce) bude úplně uzavřena část stezky pro pěší - schodiště o délce cca 40 m. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 8.8.2016 do 25.8.2016 a od 29.8.2016 do 25.10.2016 bude částečně uzavřena místní komunikace, vozovka a chodník v k.ú. Karlovy Vary, ulice nábř. Osvobození o délce cca 20 m z důvodu provádění stavebních prací pro uložení přípojky geotermální vody pro Alžběziny lázně. Na vozovce bude po celou dobu provádění prací zachován bez omezení jeden jízdní pruh; na chodníku bude zajištěn průchod pomocí lávky se zábradlím.

Od 15.8.2016 do 29.10.2016 bude úplně uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, spojovací větev okružní křižovatky z ul. nábř. Osvobození do ul. Horova o délce cca 30 m vozovka + 60 m chodník. Objížďka není stanovena, průjezd je možný přes jízdní pás okružní křižovatky; chodci budou dopravním značením převedeni na protější chodník. Důvodem uzavírky je zařízení staveniště při provádění stavebních prací - výstavba spínací stanice.

Od 15.8.2016 do 28.8.2016 bude úplně uzavřena část místní komunikace v k. ú. Tašovice, ulice Česká (úsek od stykové křižovatky ulice Česká s pozemní komunikací I/20) o délce cca 100. Budou zde prováděny stavební práce v místní komunikaci pro uložení přípojky splaškové kanalizace. Průjezd možný po přilehlých místních komunikacích.

Od 15.8.2016 do 22.8.2016 bude úplně uzavřena část místní komunikace v k. ú. Stará Role, ulice Akátová o délce cca 20 m. Budou zde prováděny stavební práce pro umístění vodovodní přípojky pro rodinný dům.

Od 8.8.2016 do 30.4.2017 budou z důvodu výstavby okružní křižovatky úplně uzavřeny části místních komunikací Blahoslavova, Kollárova a Stará Kysibelská. Objízdná trasa je vedena po trase Prašná, Mattoniho nábřeží, I/6, Drahovická spojka (Linka MHD č. 6 po stejné trase, tj. ve směru od centra ze zastávky Drahomíra na zastávku Prašná a po objízdné trase na zastávku Stará Kysibelská a Úvalská, kde bude konečná zastávka a zpět po stejné trase). Podle postupu výstavby vždy zajistí stavba pohyb chodců po zpevněných trasách (panely) v minimální šířce 1,5 m. Po dobu výstavby bude na místní komunikaci Blahoslavova obousměrný provoz.

Od 28.9.2016 od 7:00 hodin do 29.9.2016 22:00 hodin bude úplně uzavřena část místní komunikace v k. ú. Tuhnice, ulice Západní - železniční přejezd P 394, km 52,314 na trati M. Lázně - K. Vary. Délka úplné uzavírky je cca 100 m. Objízdná trasa bude vedena po ulici Západní, nám. Republiky, Pobřežní, Hybešova, I/6, Plynárenská, Západní o délce cca 3,50 km. Stanovená trasa objížďky je vyznačena DZ.

Z důvodu pořádání akce BIG MAT KV DOWNTOWN 2016 dojde ve dnech 2.9. a 3.9. 2016 k následujícím úplným uzavírkám komunikací: T. G. Masaryka dne 3.9.2016 od 08.00 h do 19.00 h; Dr. Davida Bechera - část od místní komunikace Moskevská po místní komunikaci T. G. Masaryka od 3.9.2016 od 08.00 h do 19.00 h; Svahová dne 2.9.2016 od 20.00 h do 3.9.2016 do cca 20.00 h; Krále Jiřího dne 3.9.2016 v časech 12.15 h - 13.45 h; 14.30 h - 16.00 h 16.45 h - 17.45 h a 18.15 h - 18.45 h.

Z důvodu pořádání sportovní akce CITY TRIATHLON KARLOVY VARY 2016 ETU European Premium Cup dojde ve dnech 26.8., 27.8. a 28.8.2016 k následujícím úplným-postupným uzavírkám následovně:
dne 26.8.2016 od 18:00 - 20:30 hodin ul. Nábřeží Osvobození, Zahradní ulice, Mlýnské nábřeží (kolem Mlýnslé kolonády), ul. Lázeňská, Tržiště, Jánský most, Vřídelní , ul. I.P.Pavlova, ul. Karla IV.

dne 27.8.2016 od 13:00 - 16:00 hodin ul. Mlýnská a Třeboňská

dne 27.8.2016 od 17:30 - 20:30 hodin ul. Mlýnská, III/22134 (Hraniční), III/2201 (Rosnická), Merklínská, Sedlecká,
Jáchymovská, Nákladní, Ostrovský most, nábřeží Osvobození, I.P.Pavlova, Karla IV., Vřídelní, Jánský most, Tržiště, Zámecký vrch, Patra Velikého, Křižíkova, Krále Jiřího, Dr. Davida Bechera, T.G.Masaryka, nábřeží Osvobození, Zahradní, Sadová, Mlýnské nábřeží, Lázeňská

dne 28.8.2016 od 9:50 - 10:50 hodin a od 14:50 - 15:50 hodin ul. Mlýnská, III/22134 (Hraniční), III/2201 (Rosnická), Merklínská, Sedlecká, Jáchymovská, Nákladní, Ostrovský most, nábřeží Osvobození
dne 28.8.2016 od 9:50 - 12:30 hodin a od 14:50 - 17:30 hodin , I.P.Pavlova, Karla IV., Vřídelní, Jánský most, Tržiště, Zámecký vrch, Patra Velikého, Křižíkova, Krále Jiřího, Dr. Davida Bechera, T.G.Masaryka, nábřeží Osvobození, Zahradní, Sadová, Mlýnské nábřeží, Lázeňská.

Informace ohledně změn v MHD v době konání akce jsou k dispozici zde.

Dopravní omezení a uzavírky v Karlových Varech a okolí

1. srpna 2016 v 18:29
Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení ve městě a okolí k 29. 7. 2016

MÍSTNÍ KOMUNIKACE:

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce - schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 1.4.2016 do 12.9.2016 bude částečně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce v komunikaci pro vybudování vodovodu a kanalizace. Částečná uzavírka bude rozdělena na pracovní úseky o délce cca do deseti metrů; vždy pouze v pracovní dny (pondělí až pátek v časovém rozmezí 7:30 hod - 17:00 hod). Po ukončení pracovní směny (tj. 17:00 - 7:30 hodin) bude pracovní úsek zpřístupněn veřejnosti pomocí zásypů nebo přejezdového plechu z důvodu zajištění obslužnosti předmětné lokality.

Od 12.9.2016 do 15.9.2016 bude úplně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce a to finální úprava celého úseku cca 600 m pro uložení vodovodu a kanalizace.

Od 25.4.2016 do 31.8.2016 bude částečně uzavřena ulice Komenského o délce cca 100 m v úseku ke křižovatce s ulicí Studentská. Částečná uzavírka je důvodu zajištění havarijního stavu opěrné zdi podél ulice Komenského.

Od 23.5.2016 do 26.8.2016 budou prováděny stavební práce v komunikaci z důvodu přeložky NTL plynovodu v ulici Chelčického za úplné uzavírky, které jsou rozděleny do etap:
 • etapa od 23.5.2016 - 14.6.2016 ul. Chelčického od č.p. 1576/18 k č.p. 159/37
 • etapa od 15.6.2016 - 9.7.2016 ul. Chelčického od č.p. 1529/8 k č.p. 1571/11
 • etapa od 10.7.2016 - 3.8.2016 ul. Chelčického od č.p. 1571/11 k č.p. 1559 ul. Vrázova
 • etapa od 4.8.2016 - 26.8.2016 ul. Chelčického od č.p. 1571/11 do křižovatky ul. Moskevská

Výluka omezí dopravu z Bečova do Karlových Varů

1. srpna 2016 v 18:21 | Zdeněk Hnízdil
Karlovarsko - Dopravce GW Train Regio avizuje připravovanou výluku na železniční trati z Bečova nad Teplou do Karlových Varů. Důvodem bude oprava železniční infrastruktury.
Denní výluka potrvá od úterý 9. do pondělí 15. srpna, a to vždy od 8:15 do 16:20. "Vlaky budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy a bude platit stejný jízdní řád jen s tímto omezením," doplnila Miroslava Táborová ze sekretariátu střediska GW Train RegioKarlovarsko.

Výjimkou je spoj 7102, který bude v pracovní dny na odjezdu z Bečova o 20 minut opožděn. To samé platí o víkendových spojích 7102; 7106 a 7108.

Kruhový objezd prověří nervy občanů Drahovic

26. července 2016 v 18:35 | Ivana Kalinová
Karlovy Vary - Je to další z gigantických kruhových objezdů v Karlových Varech. Vyroste v Drahovicích a zdejší lidé se už od srpna musejí připravit na obrovské změny v dopravě. A to vyžaduje vždy pevné nervy.

Kruhový objezd prověří nervy občanů Drahovic


Křižovatka ulic Stará Kysibelská, Blahoslavova a Kollárova se totiž změní na okružní. "Výstavba kruhového objezdu bude zahájena počátkem srpna a termín dokončení byl stanoven na konec dubna roku 2017," vysvětlil Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu. Stavební práce si vyžádají uzavírky a dopravní omezení nejen v místě křižovatky, ale také v jejím okolí, a dotknou se také provozu městské hromadné dopravy, konkrétně linek 6, 24 a noční linky 51.

Okružní křižovatka bude mít vnější poloměr 14 metrů, šířka vozovky okruhu je navržena na 5,5 metru. Jednotlivá ramena budou oddělena dlážděnými ostrůvky. "Součástí stavby bude také překládka inženýrských sítí, instalace nového veřejného osvětlení a vybudování nových osvětlených přechodů pro chodce," doplnil mluvčí Kopál.

Výstavba kruhového objezdu si vyžádá i nezbytné úpravy zeleně. "V lokalitě bude pokáceno zhruba 20 stromů, které ale budou nahrazeny následnou výsadbou nové zeleně.

"Památný dub, který v prostoru budoucí okružní křižovatky roste, zůstane zachován. Kvůli minimálně stoletému stromu vysokému zhruba 20 metrů byl upraven projekt plánovaného chodníku," vysvětlil mluvčí Kopál.

Dopravní omezení a uzavírky v Karlových Varech

21. června 2016 v 19:08
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce - schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 30.3.2016 do 30.6.2016 bude úplně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Olšová vrata, ulice Ke Golfu o délce cca 950 m. Jedná se o lokalitu U Pilského lesa a budou zde prováděny stavební práce z důvodu uložení nové kanalizace pro výstavbu nových RD.

Od 1.4.2016 do 12.9.2016 bude částečně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce v komunikaci pro vybudování vodovodu a kanalizace. Částečná uzavírka bude rozdělena na pracovní úseky o délce cca do deseti metrů; vždy pouze v pracovní dny (pondělí až pátek v časovém rozmezí 7:30 hod - 17:00 hod). Po ukončení pracovní směny (tj. 17:00 - 7:30 hodin) bude pracovní úsek zpřístupněn veřejnosti pomocí zásypů nebo přejezdového plechu z důvodu zajištění obslužnosti předmětné lokality.

Od 12.9.2016 do 15.9.2016 bude úplně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce a to finální úprava celého úseku cca 600 m pro uložení vodovodu a kanalizace.

Od 25.4.2016 do 31.8.2016 bude částečně uzavřena ulice Komenského o délce cca 100 m v úseku ke křižovatce s ulicí Studentská. Částečná uzavírka je důvodu zajištění havarijního stavu opěrné zdi podél ulice Komenského.

Od 16.5.2016 do 20.6.2016 bude částečně uzavřen úsek místní komunikace ulice Zámecký vrch o délce cca 70 m (před objektem č.p. 424/16), budou zde prováděny stavební práce v komunikaci pro umístění horkovodní přípojky. Práce budou prováděny po polovinách vozovky se zachováním průjezdu po celou dobu prováděných prací.

Od 23.5.2016 do 26.8.2016 budou prováděny stavební práce v komunikaci z důvodu přeložky NTL plynovodu v ulici Chelčického za úplné uzavírky, které jsou rozděleny do etap:
 • etapa od 23.5.2016 - 14.6.2016 ul. Chelčického od č.p. 1576/18 k č.p. 159/37
 • etapa od 15.6.2016 - 9.7.2016 ul. Chelčického od č.p. 1529/8 k č.p. 1571/11
 • etapa od 10.7.2016 - 3.8.2016 ul. Chelčického od č.p. 1571/11 k č.p. 1559 ul. Vrázova
 • etapa od 4.8.2016 - 26.8.2016 ul. Chelčického od č.p. 1571/11 do křižovatky ul. Moskevská
Uzavírky budou postupné dle uvedených etap. Průjezd spodní částí ulice Chelčického bude zajištěn přechodnou úpravou provozu. Celková délka uzavírky je cca 280 m.

Od 23.5.2016 do 29.7.2016 bude prováděna rekonstrukce chodníků podél ulice Lidická, k. ú. Drahovice za částečné uzavírky pro objekt č.p. 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, práce budou probíhat po polovinách chodníku se zachování pohybu chodců, bezpečný průchod bude zajištěn dopravním zařízením.

Od 25.5.2016 do 29.7.2016 bude úplně uzavřen chodník v k.ú. Rybáře, v ulici Severní pro objekt č.p. 868 a 867 z důvodu rekonstrukce chodníku o celkové délce cca 90 m. Přístup do objektu je možný vstupem z druhé strany budovy.

Od 26.5.2016 do 25.8.2016 bude částečně uzavřen chodník ulice Konečná, k. ú. Rybáře. Bude zde umístěno lešení z důvodu provádění zateplovacích prací na objektu č.p. 905. Průchod chodců je částečně omezen, pohyb chodců možný po vedlejším chodníku.

Dne 26.6.2016 od 00.00 h do 27.6. 2016 do 04.00 h a dne 14.7.2016 od 00.00 h do 15.7.2016 do 04.00 h bude úplně uzavřen úsek místní komunikace I. P. Pavlova - za tunelem u parčíku za hotelem Thermal v obci Karlovy Vary z důvodu instalace a demontáže kontejnerů TUAX pro potřeby MFF.

Dne 1.7.2016 v čase od 16.45 h do 18.15 h v rozsahu cca 30 minut budou postupně úplně uzavřeny úseky místních komunikací: křižovatka T. G. Masaryka - Zahradní - nábřeží Osvobození; křižovatka Zámecký vrch - Pod Jelením skokem a křižovatka Slovenská - U Imperiálu z důvodu průjezdu slavnostní kolony v rámci otevíracího ceremoniálu při konání 51. MFF Karlovy Vary 2016.

Dne 1.7.2016 v době od 21.30 h do 2.7.2016 do 01.00 h bude úplně uzavřena místní komunikace Zahradní (od křižovatky s ulicí Sadová k budově hlavní pošty), z důvodu zahajovacího ceremoniálu při konání 51. MFF Karlovy Vary 2016 a následného koncertu.

Dne 9.7.2016 v čase od 16.45 h do 18.15 h v rozsahu cca 30 minut budou postupně úplně uzavřeny úseky místních komunikací: křižovatka T. G. Masaryka - Zahradní - nábřeží Osvobození; křižovatka Zámecký vrch - Pod Jelením skokem a křižovatka Slovenská - U Imperiálu z důvodu průjezdu slavnostní kolony v rámci závěrečného ceremoniálu při konání 51. MFF Karlovy Vary 2016.

Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení ve městě a okolí k 3. 6. 2016

4. června 2016 v 21:29

MÍSTNÍ KOMUNIKACE:


Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce - schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.
Od 30.3.2016 do 30.6.2016 bude úplně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Olšová vrata, ulice Ke Golfu o délce cca 950 m. Jedná se o lokalitu U Pilského lesa a budou zde prováděny stavební práce z důvodu uložení nové kanalizace pro výstavbu nových RD.

Od 1.4.2016 do 12.9.2016 bude částečně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce v komunikaci pro vybudování vodovodu a kanalizace. Částečná uzavírka bude rozdělena na pracovní úseky o délce cca do deseti metrů; vždy pouze v pracovní dny (pondělí až pátek v časovém rozmezí 7:30 hod - 17:00 hod). Po ukončení pracovní směny (tj. 17:00 - 7:30 hodin) bude pracovní úsek zpřístupněn veřejnosti pomocí zásypů nebo přejezdového plechu z důvodu zajištění obslužnosti předmětné lokality.

Od 12.9.2016 do 15.9.2016 bude úplně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce a to finální úprava celého úseku cca 600 m po uložení vodovodu a kanalizace.

Od 25.4.2016 do 31.8.2016 bude částečně uzavřena ulice Komenského o délce cca 100 m v úseku ke křižovatce s ulicí Studentská. Částečná uzavírka je důvodu zajištění havarijního stavu opěrné zdi podél ulice Komenského.

Od 16.5.2016 do 20.6.2016 bude částečně uzavřen úsek místní komunikace ulice Zámecký vrch o délce cca 70 m (před objektem č.p. 424/16), budou zde prováděny stavební práce v komunikaci pro umístění horkovodní přípojky. Práce budou prováděny po polovinách vozovky se zachováním průjezdu po celou dobu prováděných prací.

Od 23.5.2016 do 26.8.2016 budou prováděny stavební práce v komunikaci z důvodu přeložky NTL plynovodu v ulici Chelčického za úplné uzavírky, které jsou rozděleny do etap:
 • etapa od 23.5.2016 - 14.6.2016 ul. Chelčického od č.p. 1576/18 k č.p. 159/37
 • etapa od 15.6.2016 - 9.7.2016 ul. Chelčického od č.p. 1529/8 k č.p. 1571/11
 • etapa od 10.7.2016 - 3.8.2016 ul. Chelčického od č.p. 1571/11 k č.p. 1559 ul. Vrázova
 • etapa od 4.8.2016 - 26.8.2016 ul. Chelčického od č.p. 1571/11 do křižovatky ul. Moskevská
Uzavírky budou postupné dle uvedených etap. Průjezd spodní částí ulice Chelčického bude zajištěn přechodnou úpravou provozu. Celková délka uzavírky je cca 280 m.

Auta nesmí do centra, nepojedou ani autobusy. Karlovy Vary obsadí běžci

20. května 2016 v 14:30 | Petr Kozohorský
Kvůli Mattoni půlmaratonu se část Karlových Varů změní v zónu, kam budou mít auta zakázaný vjezd. Také dopravní podnik musí změnit v pátek a v sobotu trasy některých linek. Omezení se dotkne dokonce i vlaků na trase do Mariánských Lázní.
V některých úsecích bude opatření platit téměř po celý den.
"Všechna omezení jsou na nezbytně dlouhou dobu. Dopravu bude koordinovat policie a na vybraných uzlech v centru Karlových Varů i dispečeři dopravního podniku," uvedl ředitel závodu Václav Skřivánek.

"Závod je organizován tak, aby omezení byla co nejmenší a v co nejméně frekventované časy. Přesto logicky na celé trase závodu platí zákaz parkování, přímo v době závodu bude na ulicích na trati úplná uzavírka," řekl k chystaným opatřením Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu.

Všechno začne už v pátek

Uzavírky ve městě odstartuje už v pátek večer nábřeží Osvobození. To bude pro veškerou dopravu uzavřené už od šesti večer. Stejně jako do ostatních ulic i sem vjedou auta poprvé až po sobotní desáté hodině večerní.

Sobotní uzavírky začínají už v půl čtvrté odpoledne. V tu chvíli utichne ruch dopravy v lázeňské části Karlových Varů. Zbylá část města se pro veškerou dopravu uzavře úderem páté odpoledne. Uzavírky se týkají prakticky celého pravého břehu Ohře od Doubského mostu až po samý střed města, na levém břehu pak ulic Závodní a kapitána Jaroše.

Veškerá opatření se logicky dotknou i provozu městské hromadné dopravy. Od páteční osmé večer do sobotní půlnoci nepojedou autobusy v úseku Tržnice - Lázně III -Tržnice.
"V den závodu se pak omezení provozu bude týkat linek číslo 1, 2, 3, 4, 6, 7, 18 a 23," upozornil ředitel karlovarského běžeckého závodu. Půlmaraton ovšem zkomplikuje i vlakovou dopravu.

Dopravní omezení v Karlových Varech

23. dubna 2016 v 15:21
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:

· Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

· Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce - schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

· Od 22.3.2016 do 15.5.2016 bude uzavřena část chodníku ulice Lidická ( úsek od křižovatky s ul. Polská až po křižovatku s ul. Národní) o délce cca 350 m. Budou zde prováděny stavební práce pro uložení kabelu VN. Chodci budou v předmětné lokalitě převedeni na druhou stranu dopravním značením. Obslužnost zastávky MHD bude zajištěna a bude přemístěna mimo pracovní místo.

· Od 30.3.2016 do 30.6.2016 bude úplně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Olšová vrata, ulice Ke Golfu o délce cca 950 m. Jde o lokalitu U Pilského lesa a budou zde prováděny stavební práce z důvodu uložení nové kanalizace pro výstavbu nových RD.

· Od 1.4.2016 do 12.9.2016 bude částečně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce v komunikace pro vybudování vodovodu a kanalizace. Částečná uzavírka bude rozdělena na pracovní úseky o délce cca do deseti metrů; vždy pouze v pracovní dny (pondělí až pátek v časovém rozmezí 7:30 hod - 17:00 hod) Po ukončení pracovní směny (tj. 17:00 - 7:30 hodin) bude pracovní úsek zpřístupněn veřejnosti pomocí zásypů nebo přejezdového plechu z důvodu zajištění obslužnosti předmětné lokality.

· Od 12.9.2016 do 15.9.2016 bude úplně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce a to finální úprava celého úseku cca 600 m po uložení vodovodu a kanalizace.

· Od 11.4.2016 do 29.4.2016 bude částečně omezen průjezd ulicí Sadová. Budou zde prováděny stavební práce - překop vozovky po polovinách se zachováním průjezdu (je zajištěno dopravním omezením). Bude zde ukládána přípojka termominerální vody. Jedná se o úsek před objektem Sadová 956/28 - LD Anglický dvůr.

· Od 25.4.2016 do 29.4.2016 v časovém rozmezí od 8:00 hod do 16:00 hod bude úplně uzavřen úsek cca 10 m ulice Ondřejská před objektem čp. 118. Bude zde vymezen prostor pro umístění pracovní plošiny, ze které bude prováděna oprava římsy domu. Pokud práce nebudou prováděny, zhotovitel okamžitě obnoví obecné užívání. Po ukončení pracovní směny, kdy fakticky práce nebudou probíhat (od 16:00 do 8:00 hodin) bude umožněno obecné užívání místní komunikace v plném rozsahu.

· Od 26.4.2016 do 18.5.2016 bude úplně uzavřena křižovatka ulice Závodní a Na Průhoně k důvodu výkopových prací při rekonstrukci vodovodu. Objížďka je vedena objížďka je vedena po místní komunikaci Lipová, I. Máje, Na Průhoně, Dr. Meerwalda s vyústěním na místní komunikace V Lučinách.

Dopravní omezení a uzavírky v Karlových Varech

4. dubna 2016 v 20:38
Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení ve městě k 1. 4. 2016.


MÍSTNÍ KOMUNIKACE:

 • Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.
 • Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce - schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.
 • Od 6.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro pěší o délce cca 160 m důvodu zajištění havarijního stavu, stezka pro pěší nad budovou č.p. 2116 "sluneční lázně" ulice U Imperiálu. Chodci budou převedeni na protější stranu komunikace - stezky pro chodce.
 • Od 22.3.2016 do 15.5.2016 bude uzavřena část chodníku ulice Lidická ( úsek od křižovatky s ul. Polská až po křižovatku s ul. Národní) o délce cca 350 m. Budou zde prováděny stavební práce pro uložení kabelu VN. Chodci budou v předmětné lokalitě převedeni na druhou stranu dopravním značením. Obslužnost zastávky MHD bude zajištěna a bude přemístěna mimo pracovní místo.
 • Od 29.3.2016 do 9.4.2016 budou uzavřeny části chodníku na ulici I.P.Pavlova před objektem p.č. 506/1; p.č. 891/1. Budou zde prováděny stavební práce v komunikaci z důvodu odpojení plynových přípojek, pracovní místa budou o velikosti cca dl. 4,0 m a š. 1,0m. Chodci budou v předmětné lokalitě převedeni na druhou stranu dopravním značením.
 • Od 30.3.2016 do 30.6.2016 bude úplně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Olšová vrata, ulice Ke Golfu o délce cca 950 m. Jde o lokalitu U Pilského lesa a budou zde prováděny stavební práce z důvodu uložení nové kanalizace pro výstavbu nových RD.
 • Od 1.4.2016 do 12.9.2016 bude částečně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce v komunikace pro vybudování vodovodu a kanalizace. Částečná uzavírka bude rozdělena na pracovní úseky o délce cca do deseti metrů; vždy pouze v pracovní dny (pondělí až pátek v časovém rozmezí 7:30 hod - 17:00 hod) Po ukončení pracovní směny (tj. 17:00 - 7:30 hodin) bude pracovní úsek zpřístupněn veřejnosti pomocí zásypů nebo přejezdového plechu z důvodu zajištění obslužnosti předmětné lokality.
 • Od 12.9.2016 do 15.9.2016 bude úplně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce a to finální úprava celého úseku cca 600 m po uložení vodovodu a kanalizace.
 • Od 4.4.2016 do 17.4.2016 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Dělnická, k.ú. Rybáře o délce cca 150 m (úsek o křižovatky s ulicí Kosmonautů po křižovatku s ulicí Sladovnická). Budou zde prováděny stavební práce - oprava obrub a povrchu komunikace. Po dobu provádění stavebních prací v předmětné lokalitě bude upravena místní úprava provozu.

Na "šestce" u Hůrek musí řidiči počítat s komplikacemi

31. března 2016 v 19:31 | KD&ČTK
Karlovy Vary - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo opravovat druhou polovinu mostu na silnici I/6 u Hůrek na Karlovarsku. Protože v místě není možná objížďka, stavební práce si vyžádají částečná dopravní omezení, která potrvají do konce června.
"V roce 2015 byla odbourána levá polovina mostu ve směru Kalovy Vary Praha a nahrazena novou mostní konstrukcí. Včera byly zahájeny stavební práce na druhé polovině mostu. Most se nachází na silnici I/6 v km 108,7 v blízkosti obce Hůrky," uvedl Rýdl.

Dopravní omezení a uzavírky v Karlových Varech

21. března 2016 v 15:51
Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení ve městě k 17. 3. 2016.

MÍSTNÍ KOMUNIKACE:


· Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

· Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce - schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

· Od 22.3.2016 do 15.5.2016 bude uzavřena část chodníku ulice Lidická ( úsek od křižovatky s ul. Polská až po křižovatku s ul. Národní) o délce cca 350 m. Budou zde prováděny stavební práce pro uložení kabelu VN. Chodci budou v předmětné lokalitě převedeni na druhou stranu dopravním značením. Obslužnost zastávky MHD bude zajištěna a bude přemístěna mimo pracovní místo.

· Dne 23.3.2016 a dne 10.4.2016 v době od 10.00 h do 16.00 h (pouze tyto dva dny) bude uzavřen úsek místní komunikace Vřídelní v délce 40 m v úseku od Jánského mostu ve směru do ulice Vřídelní (výjezd z ulice Moravská bude umožněn). Důvodem je odstraňování havárie a s tím spojená úprava předkolonádního prostoru Vřídelní kolonády včetně dopravy mísy (výtrysku) pro Vřídlo a jejího usazení. Velikost mísy je 6 m a přeprava bude prováděna jako nadrozměrná. Pro zajištění průjezdu soupravy vozidel budou v ulici Mariánskolázeňská a Nová louka umístěny dopravní značky B28 - Zákaz zastavení. Nerespektování dopravních značek bude mít za následek odtah vozidla!!!!!!!!!!

· Od 29.3.2016 do 9.4.2016 budou uzavřeny části chodníku na ulici I.P.Pavlova před objektem p.č. 506/1; p.č. 891/1. Budou zde prováděny stavební práce v komunikaci z důvodu odpojení plynových přípojek, pracovní místa budou o velikosti ccadl. 4,0 m a š. 1,0m. Chodci budou v předmětné lokalitě převedeni na druhou stranu dopravním značením.

Dopravní omezení a uzavírky v Karlových Varech a okolí

22. října 2015 v 13:38
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:

· Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

· Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce - schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

· Od 6.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro pěší o délce cca 160 m důvodu zajištění havarijního stavu, stezka pro pěší nad budovou č.p. 2116 "sluneční lázně" ulice U Imperialu. Chodci budou převedeni na protější stranu komunikace - stezky pro chodce.

· Od 30.9.2015 do 26.10.2015 je povolena částečná uzavírka úseku místní komunikace kpt. Jaroše v obci Karlovy Vary - úsek od mostu přes Chodovský potok za křižovatku ulic Sklářská a kpt. Jaroše. Provoz na částečné uzavírce bude řízen světelnou signalizací. Vjezd do Sklářské ulice bude zachován.

· Od 6.7.2015 do 8.11.2015 bude úplně uzavřen úsek pod železničním mostem v ulici Hlavní, na trase Karlovy Vary - Dalovice, z důvodu opravy železničního mostu.
· Z důvodu plánované opravy horkovodního vedení dojde v období od 10.8.2015 do 31.10.2015 k následujícím dopravním omezením:

I. Částečná uzavírka místní komunikace úseku ulice Šmeralova - od hrany budovy ZŠ v ul. E. Krásnohorské ke vjezdu do zadního traktu domu čp. 48 a to v šířce jednoho jízdního pruhu v termínu od 10.8.2015 do 20.9.2015. V průběhu částečné uzavírky bude v ulici Šmeralova jednosměrný provoz ve směru od Pivovaru. Objížďka se nestanovuje.
II. Úplná uzavírka místních komunikací ulic E. Krásnohorské a Banskobystrické v termínu od 21.9.2015 do 31.10.2015. Objížďka se nestanovuje.

· Od 15.8.2015 do 30.10.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Pod Jelením skokem na vozovce a ulice Zámecký vrch (křižovatka ulic Zámecký vrch - Pod Jelením skokem) na chodníku a vozovce; celková délka uzavírky je cca 250 m. Bude zde prováděna rekonstrukce plynovodu a plynovodních přípojek. Po celou dobu prací bude zachován průjezd o šíři 2,75 m, přejezdy budou opatřeny pojezdovým plechem. Částečná uzavírka bude prováděna tak, aby byl v průběhu prací umožněn příjezd na parkoviště soukromých subjektů z ulice Pod Jelením skokem a dále vjezd a výjezd do ulice Luční vrch.
,
· Od 3.8.2015 do 13.11.2015 budou prováděny po třech etapách za úplných uzavírek stavební práce v ulicích Janáčkova a Fibichova, v Karlových Varech, z důvodu revitalizace uvedených ulic. I. etapa úplná uzavírka Janáčkovy ulice od ul. Borové po ul. Fibichovu, v termínu cca 3.8.2015 do 6.9.2015, II. etapa úplná uzavírka Fibichovy ulice od ul. Borové po ul. Janáčkovu, v termínu cca od 7.9.2015 do 11.10.2015, III. etapa úplná uzavírka Fibichovy ulice od ul. Janáčkovy po ul. Závodu míru, v termínu cca od 12.10.2015 do 13.11.2015.

Dopravní omezení a uzavírky v Karlových Varech a okolí

7. srpna 2015 v 14:01
Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení ve městě a okolí k 7. 8. 2015.

MÍSTNÍ KOMUNIKACE:

· Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

· Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce - schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

· Od 6.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro pěší o délce cca 160 m důvodu zajištění havarijního stavu, stezka pro pěší nad budovou č.p. 2116 "sluneční lázně" ulice U Imperiálu. Chodci budou převedeni na protější stranu komunikace - stezky pro chodce.

Dopravní omezení

24. července 2015 v 9:48
Dopravní omezení a uzavírky silnic II. A III. TŘÍDY:


V termínu od 16.3.2015 do 31.8.2015 bude částečně uzavřena silnice III/20910, III/21047 a III/2194, v obci Nejdku, část ulice Nádražní a nám. Karla IV., z důvodu stavebních prací - výstavba kanalizace.

 • V termínu od 3.6.2015 do 3.8.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2194, v obci Nejdku, část ulice Závodu míru, z důvodu stavebních prací - výstavba kanalizace.
 • V termínu od 3.6.2015 do 3.8.2015 bude částečně uzavřena silnice III/21047, v obci Nejdku, část ulice Kraslická a 9.května, z důvodu stavebních prací - výstavba kanalizace.
 • V termínu od 12.1.2015 do 31.8.2015 bude částečně uzavřena silnice II/222, v úseku mezi obcemi Karlovy Vary - Kyselka, z důvodu stavebních prací k zajištění skalních masívů.
 • V termínu od 14.4.2015 do 31.10.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2204 a III/2206 v obci Děpoltovice, z důvodu stavebních prací - výstavba kanalizace.
 • V termínu od 12.5.2015 do 30.10.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2224 a II/222 v obci Mírová, z důvodu stavebních prací - výstavba kanalizace.
 • V termínu od 15.6.2015 do 18.9.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2194, na trase Vysoká Pec - Nové Hamry, v úseku mostu ev.č. 2194-3, z důvodu opravy mostu.
 • V termínu od 25.6.2015 do 31.7.2015 bude částečně uzavřena silnice III/22129, v obci Otovice, ulice Mostecká, z důvodu opravy vodovodu.
· V termínu od 20.7.2015 do 31.8.2015 bude úplně uzavřenúsek silnice č. III/21041 v obci Lesík v délce cca 10 m v místě mostu ev. č. 21041-9 v obci Lesík z důvodu stržení a obnovy mostu.


· V termínu od 1.9.2015 do 6.9. 2015 bude částečně uzavřen úsek silnice č. III/21041 v obci Lesík v délce cca 10 m v místě mostu ev. č. 21041-9 v obci Lesík, kdy bude umožněn pouze průjezd autobusům veřejné linkové dopravy a vozidlům IZS, z důvodu dokončovacích prací na mostu po jeho obnově.

· Dne 18.7.2015 v době od 9.00 h do 20.00 h bude úplně uzavřena silnice III/19824, ulice Nádražní, v obci Bečov nad Teplou z důvodu konání kulturní akce "Bečovské slavnosti"

Dopravní omezení v Karlových Varech

8. července 2015 v 19:52
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:

· Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

· Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce - schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

· Od 6.10.2014 do 30.6.2015 bude úplně uzavřena stezka pro pěší o délce cca 160 m důvodu zajištění havarijního stavu, stezka pro pěší nad budovou č.p. 2116 "sluneční lázně" ulice U Imperiálu. Chodci budou převedeni na protější stranu komunikace - stezky pro chodce.

 • Od 16.3.2015 do 10.8.2015 dochází k postupným úplným a částečným uzavírkám místních komunikací ul. Americká, Rumunská, nám. Emy Destinové, nám. V. Řezáče z důvodu rekonstrukce komunikací Americká a Rumunská takto:

Dopravní omezení a uzavírky v Karlových Varech

2. července 2015 v 14:24
Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

· Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce - schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

· Od 6.10.2014 do 30.6.2015 bude úplně uzavřena stezka pro pěší o délce cca 160 m důvodu zajištění havarijního stavu, stezka pro pěší nad budovou č.p. 2116 "sluneční lázně" ulice U Imperiálu. Chodci budou převedeni na protější stranu komunikace - stezky pro chodce.

Dopravní omezení v okolí Karlových Varů

30. června 2015 v 20:24
Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení v okolí Karlových Varů k 30. 6. 2015:

Silnice II. a III. třídy:


 • V termínu od 16.3.2015 do 31.8.2015 bude částečně uzavřena silnice III/20910, III/21047 a III/2194, v obci Nejdku, část ulice Nádražní a nám. Karla IV., z důvodu stavebních prací - výstavba kanalizace.

 • V termínu od 3.6.2015 do 3.8.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2194, v obci Nejdku, část ulice Závodu míru, z důvodu stavebních prací - výstavba kanalizace.

 • V termínu od 3.6.2015 do 3.8.2015 bude částečně uzavřena silnice III/21047, v obci Nejdku, část ulice Kraslická a 9.května, z důvodu stavebních prací - výstavba kanalizace.

 • V termínu od 12.1.2015 do 31.8.2015 bude částečně uzavřena silnice II/222, v úseku mezi obcemi Karlovy Vary - Kyselka, z důvodu stavebních prací k zajištění skalních masívů.

 • V termínu od 1.4.2015 do 30.6.2015 bude částečně uzavřena silnice II/226, v obci Chyše, v úseku mezi zámeckým parkem a sportovním areálem, z důvodu opravy opěrné zdi.

 • V termínu od 14.4.2015 do 31.10.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2204 a III/2206 v obci Děpoltovice, z důvodu stavebních prací - výstavba kanalizace.

 • V termínu od 12.5.2015 do 30.10.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2224 a II/222 v obci Mírová, z důvodu stavebních prací - výstavba kanalizace.

 • V termínu od 15.6.2015 do 18.9.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2194, na trase Vysoká Pec - Nové Hamry, v úseku mostu ev.č. 2194-3, z důvodu opravy mostu.

 • V termínu od 25.6.2015 do 31.7.2015 bude částečně uzavřena silnice III/22129, v obci Otovice, ulice Mostecká, z důvodu opravy vodovodu.

 • Silnice III/21047, v úseku cca 1,3 km na trase Nejdek - Pernink, bude z důvodu opravy povrchu komunikace, v termínu od 25.6.2015 do 26.6.2015 a od 30.6.2015 do 7.7.2015 bude částečně uzavřena a v termínu od 27.6.2015 do 29.6.2015 bude úplně uzavřena.


Dopravní omezení v Karlových Varech

20. června 2015 v 22:36
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:


· Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

· Od 22.7.2014 do 15.6.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; 22.7.2014 - 30.10.2014 budou prováděny práce na cyklostezce a bude zajištěn přístup na stavbu z ul. Svatošská;1.10.2014 - 30.11.2014 bude prováděno odvodnění krajnice, v ostatních dnech budou prováděny stavební práce na cyklostezce.

· Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce - schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

· Od 6.10.2014 do 30.6.2015 bude úplně uzavřena stezka pro pěší o délce cca 160 m důvodu zajištění havarijního stavu, stezka pro pěší nad budovou č.p. 2116 "sluneční lázně" ulice U Imperiálu. Chodci budou převedeni na protější stranu komunikace - stezky pro chodce.

· Od 16.3.2015 do 10.8.2015 dochází k postupným úplným a částečným uzavírkám místních komunikací ul. Americká, Rumunská, nám. Emy Destinové, nám. V. Řezáče z důvodu rekonstrukce komunikací Americká a Rumunská takto:
A)
1. Úplná uzavírka Americká, Rumunská od 17.6.2015 do 7.7.2015 (2/2 vjezdu na parkoviště KKN až po 1/2 polovinu křižovatky ul. Mozartova tak, aby byl umožněn vjezd do nemocnice - úsek o délce cca 200 m).
Stanovení trasy objížďky:po přilehlých místních komunikacích, které jsou označeny
dopravním značením.

2. Částečná uzavírka náměstí Emy Destinové, nám. V. Řezáče od 17.6.2015 do 7.7.2015 (2/2 křižovatky s ul. Mozartova až po náměstí V. Řezáče - úsek o délce cca 200m). Provoz bude řízen světelnou signalizací.
 
 

Reklama