Duben 2015

Screenshoty Karlových Varů a informace

28. dubna 2015 v 15:54 Games
Finální verze 4.0 již v klepe na dveře a v půlce května bude vydána se spousta dalšími bunusy. Mapa bude ve výstavbě i nadále a to ve verzi 5.0 a 6.0. Již nehrozí že mapu nespustíte, celou dobu testovalo mapu 5 testerú včetně několika addon nových autobusů. Mapu bude možné s objekty postahovat jednotlivě nebo instalovat vše najednou.

Výluka na lince č. 421104

28. dubna 2015 v 15:02 Příměstská doprava Karlovy Vary
Z důvodu úplné uzavírky silnice č. 221 ve Pstruží bude od 4.5.2015 do 15.8.2015 platit na lince č. 421104 výlukový jízdní řád. Většina spojů linky pojede mezi Abertamy a Merklínem odklonem přes Mariánskou a Lípu. Výlukový jízdní řád linky najdete zde.
Dopravní omezení a uzavírky v Karlových Varech a okolí

28. dubna 2015 v 14:34 Dopravní omezení
Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení na komunikacích ve městě a okolí k 24. 4. 2015.
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:
· Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

· Od 22.7.2014 do 15.6.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; 22.7.2014 - 30.10.2014 budou prováděny práce na cyklostezce a bude zajištěn přístup na stavbu z ul. Svatošská;1.10.2014-30.11.2014 bude prováděno odvodnění krajnice v ostatních dnech budou prováděny stavební práce na cyklostezce.

· Od 1.4.2015 do 30.5.2015 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 250 m od křižovatky s ul. Hradištní směrem ke křižovatce s ul. V Chatách v tomto termínu bude prováděna výstavba opěrné zdi a komunikace.
· Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce - schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

· Od 6.10.2014 do 30.6.2015 bude úplně uzavřena stezka pro pěší o délce cca 160 m důvodu zajištění havarijního stavu, stezka pro pěší nad budovou č.p. 2116 "sluneční lázně" ulice U Imperiálu. Chodci budou převedeni na protější stranu komunikace - stezky pro chodce.

· Od 8.11.2014 do 21.5.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Pražská sinice o celkové délce cca 200 m (pracovní úseky po 50 m), bude zde umístěno ohraničení staveniště za účelem provádění opravy opěrné zdi.

· Od 10.2.2015 do 30.4.2015 bude úplně uzavřen chodník podél Národního domu v ulici Jugoslávská o celkové délce cca 60 m. Uzavírka chodníku je rozdělena do dvou po sobě jdoucích: I. etapa cca 28 m v termínu 10.2.2015 - 22.3.2015 (spodní část Národního domu); II. etapa cca 28 m v termínu 23.3.2015 - 30.4.2015 (horní část Národního domu - na pěší zóně). Uzavírka je z důvodu umístění ohrazení staveniště při prováděné rekonstrukci Národního domu.

· Od 2.3.2015 do 29.5.2015 bude úplně uzavřen vnitroblok ulice Okružní p.p.č. 382/11, 382/15 v k.ú. Stará Role o délce cca 80 m. Budou zde prováděny opravy a úpravy ploch vnitrobloku a chodníků. Majitelům garáží a "Hospůdce" bude umožněn příjezd pomocí pojezdových plechů.

· Od 2.3.2015 do 29.5.2015 bude částečně uzavřen úsek vozovky o délce cca 45 m ulice Okružní p.p.č. 382/9 v k. ú. Stará Role. Úsek od kruhové křižovatky ulic Frimlova, Karlovarská, Okružní. Budou zde prováděny stavební práce v komunikaci za účelem vybudování parkovacích míst. Po celou dobu prováděných prací bude zachován obousměrný průjezd v minimální šíři vozovky 5,5 m.

· Od 4.3.2015 do 29.5.2015 je úplně uzavřen prostor - p.p.č. 941/1 na ulici Husovo náměstí o délce cca 45 m. Je zde umístěno ohrazení staveniště, uvnitř kontejner, budou zde prováděny stavební práce pro budoucí parkoviště.
· Od 16.3.2015 do 31.7.2015 bude docházet k postupným úplným uzavírkám místních komunikací ul. Americká, Rumunská, nám. Emy Destinové, nám. V. Řezáče. Úplná uzavírka je povolena z důvodu rekonstrukce uvedených pozemních komunikací (vozovka + chodník), která spočívá v odebrání staré konstrukce vozovky do hloubky cca 70 cm a navezením konstrukce nové. Provádění prací je rozděleno do tří etap:

1) 1.etapa, termín od 16.3. - 4.5.2015, úsek od začátku ulice Americká až po ½ vjezdu na parkoviště do KKN; úsek o délce cca 240 m.

2) 2.etapa, termín od 5.5. - 17.6.2015, úsek od 2/2 vjezdu do areálu KKN až po ½ křižovatky ulice Mozartova a nám. E. Destinové, úsek o délce cca 200 m.

3) 3.etapa, termín od 18.6. - 31.7.2015, úsek od 2/2 křižovatky ul. Mozartova po nám. V. Řezáče, úsek o délce cca 200m.
Objízdné trasy po přilehlých místních komunikacích budou stanoveny přechodným dopravním značení a je třeba v průběhu realizace stavby přechodné dopravní značení respektovat. Vjezd na horní parkoviště v areálu KKN před pavilon akutní medicíny bude zachován.


Karlovy Vary se dočkají moderního nádraží

28. dubna 2015 v 14:24 | Petr Franta & Hana Vinšová |  Media servis
Karlovy Vary - Rozvoj Karlových Varů potřeboval ve druhé polovině 19. století napojení na evropskou železniční síť stalo se tak roku 1870, výstavné nádraží bylo vybudováno v roce 1898 na levém břehu řeky Ohře. V jeho oblasti jsou dnes i sídliště Růžový Vrch a Bohatice. Původní budova byla zničena při bombardování v dubnu 1945, takže tu dosud sloužil provizorní objekt, postavený na přelomu 40. a 50. let minulého století.


Z hlediska památkové péče nemá historickou hodnotu, výjimkou je litinový přístřešek s výtvarnými prvky nad prvním nástupištěm, který se za války téměř zázrakem dochoval. Z výpravní budovy bude rekonstruováno východní křídlo na pozemku ČD, a.s., kde je umístěna dopravní technologie Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), nový je návrh telekomunikačního stožáru s napojením na tyto technologie a také rozvaděč.

"Místo pro nádraží bylo vybráno na návrší v blízkosti městského centra. Stálo v parku a vytvářelo reprezentativní prostředí," říká architekt Petr Franta, který je autorem projektu zcela soudobého Horního nádraží. Jeho úkolem nebyl návrh velké a okázalé stavby, dnes k nádraží přistupujeme spíše prakticky vzhledem k významu lázeňského města však musí splňovat vysoké standardy. Zadání koordinovaly České dráhy, město Karlovy Vary a SŽDC.

"SUDOP například projektuje nové kolejiště, jež musí vyhovovat evropským normám. Jedním z požadavků je, že nástupiště musí být od hlavy koleje 52 cm. Znamená to tedy, že litinový přístřešek nad nástupištěm, který se jako jediný dochoval z původní budovy a má nespornou památkovou hodnotu, bude nejspíš repasován a přemístěn do prostoru přednádraží, kde by mohl sloužit u zastávek autobusů. Součástí projektu je také lávka pro pěší, vybavená výtahem," dodává Petr Franta.

Budova má organický, aerodynamický tvar, který je mimo jiné příhodný k odvádění vody či sněhu. Autoři ji zasadili do svažitého terénu se vzrostlou zelení směrem k centru města, takže zároveň využili terénní vlny k dosažení funkčního a výtvarného účinu. Plášť z titanzinku koncipovali s ohledem na místní povětrnostní a klimatické podmínky, nosnou ocelovou konstrukci zastřešení tvoří systém ortogonálních a radiálních příhradových vaznic. Technické řešení pláště včetně izolací a statiky konstrukcí včetně technologického vybavení navrhli s důrazem na nízkou energetickou náročnost budovy. Celý objekt je bezbariérový.

Řešení interiérů a navazující projekty:
Hlavní veřejnou část tvoří prosklená dvorana přes obě patra úroveň přízemí navazuje na prostor přednádraží, v patře je hala s pokladnami ČD centra a s přístupem na peron. Dvoupodlažní prostor je prosklený v pásu 12 metrů, takže bude mít dostatek denního světla a zároveň bude vzdušný a reprezentativní. Dále tu budou také pracoviště dopravní kanceláře, Krajského centra osobní dopravy a Regionálního centra provozu.

Zákaz vjezdu do lázeňského území se minul účinkem, řidiči budou pykat

2. dubna 2015 v 21:39 | Petr Kozohorský |  Dopravní informace
Jen nepatrně klesl počet aut, která projíždějí karlovarskou ulicí Zámecký vrch poté, co zde na počátku března začal platit zákaz vjezdu. Ten mohou porušit řidiči zásobovacích vozů, přesto tudy denně podle statistik městské policie projede více než dva tisíce vozidel.
"Loni v srpnu až v listopadu dosahoval denní průjezd čísla 2 598. Od prosince do letošního února poklesl na 2 200 aut a od března tudy projelo denně 2 086 vozů," konkretizoval statistiku Marcel Vlasák, velitel karlovarské městské policie.

"Samozřejmě jsme čekali větší omezení provozu," reagoval za magistrát města na tato čísla jeho mluvčí Jan Kopál. "Na druhou stranu je pochopitelné, že na nulu vozidel denně se nemůžeme a ani nehodláme dostat. Pořád platí, že se zákaz nevztahuje na dopravní obsluhu. Ta je pro majitele domů v úseku samozřejmě nezbytná," doplnil.

Řada motoristů používá tuto komunikaci jako zkratku do lázeňského území. Smyslem omezení bylo dopravu snížit na naprosto nezbytné minimum. To znamená především omezit průjezdy, které nemají za cíl obsluhu Zámeckého vrchu a ulice Tržiště. Podle statistik se to ale nepodařilo.

"Budeme proto žádat o mimořádnou zesílenou kontrolu dodržování zákona v úseku zákazu vjezdu, abychom vyloučili maximum neoprávněných vjezdů do lázeňského centra Karlových Varů. Na základě těchto kontrol samozřejmě vyhodnotíme, kolik ze současného provozu je skutečně nezbytná dopravní obsluha," vyjádřil přání magistrátu jeho mluvčí.


Němci začali pracovat na obnově trati, kudy projel Vlak svobody

1. dubna 2015 v 22:29 | Jitka Dolanská |  Karlovarský Kraj
Dlouho připravovaná rekonstrukce trati z Aše do německého Selbu, která je známá také jako trať Vlaku svobody, konečně naplno začala. Po české straně, kde práce odstartovaly v předstihu hned, jakmile to počasí umožnilo, se ve středu začalo pracovat i na německém území.

Dlouho připravovaná rekonstrukce trati z Aše do německého Selbu, která je známá také jako trať Vlaku svobody, konečně naplno začala. Po české straně, kde práce odstartovaly v předstihu hned, jakmile to počasí umožnilo, se ve středu začalo pracovat i na německém území.