Březen 2015

Historie linky 2

29. března 2015 v 13:04 | Pavel Hypš |  Historie DPKV
Karlovarská městská linka číslo 2 po celou dobu své existence spojuje městskou část Tuhnice s centrem Karlových Var. I přesto prošla několika významnými změnami a jedna z největších ji zasáhla až v novodobé historii.
8. dubna 2008 - Karosa Citybus 12M v nástupní zastávce linky číslo 2 na Divadelním náměstí - Pavel Hypš
Počátky "dvojky" můžeme najít v roce 1930, kdy byla (ještě bez označení číslicí) vedena v trase: Chebský most - Imperial - Švýcarský dvůr - Lázně I. Nejpozději do roku 1938 došlo k prodloužení trasy na obou koncích, a to od Chebského mostu na Dolní nádraží a z Lázní I na Divadelní náměstí. V této době byla v provozu denně od 6 do 22 hodin v intervalu 5 až 8 minut (!).

Repaint Karosa B732 V2

29. března 2015 v 12:57 Games
Repaint Dopravního Podniku pro městskou hromadnou dopravu Karlových Varů pro model autobusu Karosa B732 V2 pro autobusový simulator OMSI a OMSI 2.

Pack: Karosa B931 & B932

28. března 2015 v 21:50 Games
Pack značky autobusů Karosa B931 a B932 pro autobusový simulator OMSI a OMSI 2, model obsahuje i upravy pro městskou hromadnou dopravu v Karlových Varů včetně repaintů.

Historie linky 1

28. března 2015 v 21:28 | Pavel Hypš & Michal Guha |  Historie DPKV
Počátky karlovarské autobusové linky číslo 1 můžeme hledat po skončení 2. světové války, jelikož předválečné autobusy městské dopravy pravděpodobně Dvory neobsluhovaly. Linka A, jak byla tehdy označena, byla prokatelně 1. října 1954 vedena v trase: Dvory, škola - Sklárna (dnes Sklářská) - Strojovna (dnes Chebská) - Rozcestí Stará Role-Rybáře (dnes Rozcestí u Koníčka) - Keramická škola - Pivovar - Městský národní výbor-horní stanice - Solivárna - Patrie (dnes Lázně III) - Leninovo náměstí (dnes Divadelní náměstí) - Grandhotel Moskva (dnes Lázně I) - Slovenská - Sanatorium Richmond. Po vzniku Dopravního podniku Karlovy Vary byla přeznačena jako linka číslo 1.
Mezi roky 1971 až 1977 - Karosa ŠM11 na lince číslo 1 - sbírka k293.cz

Praděpodobně mezi roky 1957 až 1966 zajížděla "jednička" na Horní nádraží. Od roku 1958 byla ve Dvorech prodloužena od školy k budouvě porcelánky. Počínaje 1. srpnem 1961, po zákazu vjezdu autobusů městské dopravy na lázeňskou kolonádu, je vedena od Hlavní pošty přes Vyhlídku k horní stanici Lanovky Imperial.

Historie linky 0

28. března 2015 v 21:03 | Pavel Hypš |  Historie DPKV
Počátky noční autobusové dopravy sahají do roku 1966, kdy zahájila provoz linka číslo 11, rozvážející cestující od všech vlaků z Horního nádraží, včetně nočních spojů. My se však přesuneme o mnoho let později, kdy byl systém nočních linek samostatně oddělen z číselné řady.

1992 - Zpráva o zavedení linky "nula" - Kronika města Karlovy Vary

Počátkem roku 1992 byly nařízením české vlády sníženy dotace na provoz městské dopravy o 10%. V Karlových Varech to mělo za následek snížení počtu spojů na linkách 2, 3, 13 a 18 a ukončení provozu již ve 22 hodin. Jako kompenzace byla od 15. června 1992 zavedena nová linka číslo 0 v trase: Lázně I - Na Vyhlídce - Lázně III - Tržnice - Rozcestí u Koníčka - Stará Role - Dvory - Doubí - Plzeňská - Náměstí Doktorky Horákové - Tržnice1). V provozu byly dva spoje, ve 23 hodin a po třetí hodině ráno. Některé zdroje uvádějí, že označení nebylo "nula", nýbrž písmeno O, jako zkratka slova "okruh". Jediná změna provozu nastala 6. května 1993, kdy bylo zavedeno zajíždění na Horní nádraží. Od 1. dubna 1999 byla "nula" nahrazena dvěma nočními linkami, označenými jako 51 a 52.


1) Vypsaná trasa je dle karlovarské kroniky. Publikace Půlstoletí ve službách města uvádí, že na Lázně I autobus přijížděl již z Divadelního náměstí, a dále že mezi Tržnicí a Rozcestím u Koníčka zajížděl na Růžový Vrch.

Autor: Pavel Hypš
Editace textu: Tomáš Slavětínský
Zdroje: kronika města Karlovy Vary z let 1992 a 1999 (SOA Karlovy Vary), publikace Půl století ve službách města (Jakub Mráz)
Poslední aktualizace: 24. září 2014

Repaint Karosa C954E (Aktualizováno)

28. března 2015 v 20:54 Games
Repaint Dopravního Podniku pro příměstskou dopravu Karlových Varů pro model autobusu Karosa C954E V1 & V2 pro autobusový simulator OMSI a OMSI 2.
Dopravní omezení a uzavírky v Karlových Varech

28. března 2015 v 20:25 Dopravní omezení
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:
· Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

· Od 22.7.2014 do 15.6.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; 22.7.2014 - 30.10.2014 budou prováděny práce na cyklostezce a bude zajištěn přístup na stavbu z ul. Svatošská;1.10.2014-30.11.2014 bude prováděno odvodnění krajnice v ostatních dnech budou prováděny stavební práce na cyklostezce.

· Od 1.4.2015 do 30.5.2015 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 250 m od křižovatky s ul. Hradištní směrem ke křižovatce s ul. V Chatách v tomto termínu bude prováděna výstavba opěrné zdi a komunikace.

· Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce - schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

· Od 6.10.2014 do 30.6.2015 bude úplně uzavřena stezka pro pěší o délce cca 160 m důvodu zajištění havarijního stavu, stezka pro pěší nad budovou č.p. 2116 "sluneční lázně" ulice U Imperiálu. Chodci budou převedeni na protější stranu komunikace - stezky pro chodce.

· Od 8.11.2014 do 21.5.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Pražská sinice o celkové délce cca 200 m (pracovní úseky po 50 m), bude zde umístěno ohraničení staveniště za účelem provádění opravy opěrné zdi.

· Od 10.2.2015 do 30.4.2015 bude úplně uzavřen chodník podél Národního domu v ulici Jugoslávská o celkové délce cca 60 m. Uzavírka chodníku je rozdělena do dvou po sobě jdoucích: I. etapa cca 28 m v termínu 10.2.2015 - 22.3.2015 (spodní část Národního domu); II. etapa cca 28 m v termínu 23.3.2015 - 30.4.2015 (horní část Národního domu - na pěší zóně). Uzavírka je z důvodu umístění ohrazení staveniště při prováděné rekonstrukci Národního domu.

· Od 2.3.2015 do 29.5.2015 bude úplně uzavřen vnitroblok ulice Okružní p.p.č. 382/11, 382/15 v k.ú. Stará Role o délce cca 80 m. Budou zde prováděny opravy a úpravy ploch vnitrobloku a chodníků. Majitelům garáží a "Hospůdce" bude umožněn příjezd pomocí pojezdových plechů.

· Od 2.3.2015 do 29.5.2015 bude částečně uzavřen úsek vozovky o délce cca 45 m ulice Okružní p.p.č. 382/9 v k. ú. Stará Role. Úsek od kruhové křižovatky ulic Frimlova, Karlovarská, Okružní. Budou zde prováděny stavební práce v komunikaci za účelem vybudování parkovacích míst. Po celou dobu prováděných prací bude zachován obousměrný průjezd v minimální šíři vozovky 5,5 m.

· Od 4.3.2015 do 29.5.2015 je úplně uzavřen prostor - p.p.č. 941/1 na ulici Husovo náměstí o délce cca 45 m. Je zde umístěno ohrazení staveniště, uvnitř kontejner, budou zde prováděny stavební práce pro budoucí parkoviště.
· Od 16.3.2015 do 31.7.2015 bude docházet k postupným úplným uzavírkám místních komunikací ul. Americká, Rumunská, nám. Emy Destinové, nám. V. Řezáče. Úplná uzavírka je povolena z důvodu rekonstrukce uvedených pozemních komunikací (vozovka + chodník), která spočívá v odebrání staré konstrukce vozovky do hloubky cca 70 cm a navezením konstrukce nové. Provádění prací je rozděleno do tří etap:

o 1.etapa, termín od 16.3. - 4.5.2015, úsek od začátku ulice Americká až po ½ vjezdu na parkoviště do KKN; úsek o délce cca 240 m.
o 2.etapa, termín od 5.5. - 17.6.2015, úsek od 2/2 vjezdu do areálu KKN až po ½ křižovatky ulice Mozartova a nám. E. Destinové, úsek o délce cca 200 m.
o 3.etapa, termín od 18.6. - 31.7.2015, úsek od 2/2 křižovatky ul. Mozartova po nám. V. Řezáče, úsek o délce cca 200m.

Objízdné trasy po přilehlých místních komunikacích budou stanoveny přechodným dopravním značení a je třeba v průběhu realizace stavby přechodné dopravní značení respektovat. Vjezd na horní parkoviště v areálu KKN před pavilon akutní medicíny bude zachován.

· Ve dnech 17.3.2015 - 20.3.2015, 23.3.2015 - 27.3.2015, 30.3.2015 - 3.4.2015 vždy v době od 08.00 h do 18.00 h bude uzavřen úsek místní komunikace Petřín z důvodu opravy havarijního stavu opěrné zdi a jejího nezbytného statického zajištění na pozemku p.pč. 329/2 k.ú. Karlovy Vary (úsek v prostoru stykové křižovatky ulice Petřín s ulicí Raisova). Objízdná trasa je po dobu uzavírky vedená ul. Kolmou.

· Ve dnech 21.3. - 22.3.2015, 28.3. - 29.3.2015 a 4.4. - 1.6.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Petřín o délce 15 m (úsek v prostoru stykové křižovatky ulice Petřín s ulicí Raisova). Z důvodu opravy havarijního stavu opěrné zdi. Po dobu tohoto dopravního omezení bude umožněn průjezd vozidlům po místní komunikaci ul. Petřín.

MHD v Karlových Varech dále zlevňuje

18. března 2015 v 14:29 MHD Karlovy Vary
Dnem 1.4.2015 vstupuje v platnost nový Tarif MHD Karlovy Vary, jehož nedílnou součástí jsou Smluvní přepravní podmínky. Dochází k dalšímu zvýhodnění předplatitelů časového jízdného a to v kategoriích žák 6-15 let, kdy se věková hranice posunuje z patnácti na 19 let. Dále pak kategorie senior se snižuje ze sedmdesáti let na 65 let. V praxi to znamená, že obě tyto kategorie mají nárok na zakoupení časového jízdného na Karlovarskou kartu na 365 dní za Kč 365,- /popřípadě 30 denní za Kč 190,-/. V přepravní kanceláři DPKV v Zeyerově ulici budou tarify nahrávány od 23. března 2015. Současně je možné si nahrát na Karlovarskou kartu nově i elektronickou peněženku pro oblast Plzeňska a časové tarify Plzeňské karty.Stavba nového vlakového nádraží v Karlových Varech nabírá zpoždění

18. března 2015 v 14:09 | Petr Kozohorský |  Karlovarský Kraj
Správa železniční dopravní cesty, která bude stavět novou odbavovací halu karlovarského horního nádraží, avizovala, že se stavbou začne na přelomu února a března. Zatím se ovšem nic neděje. Správa ale ujišťuje, že s pracemi začne ještě v březnu.
"Všechny mohu stoprocentně ujistit, že projekt běží podle plánu, a jeho uložení k ledu tak nepřipadá v úvahu," ubezpečil Jakub Ptačinský, mluvčí SŽDC.

investor v únoru otevíral obálky s nabídkami a vyhodnocoval výběrové řízení na zhotovitele. "Vysoutěžená cena je zhruba 75 milionů korun," konstatoval Ptačinský. Stavební práce, tedy předání stavby zhotoviteli, návoz materiálu a zahájení vlastních prací je podle jeho slov naplánované ještě na březen.


KARLOVY VARY V2.0 1993 OMSI 2

13. března 2015 v 12:32 Games
Druhá verze specialní verze Karlových Varů vás opět zanese do roku 1993. Od minulé verze došlo k několika změnám v úspodářání budov a zastavék MHD (včetně jejich názvů). Na celé mapě byly opraveny chodníky a některé křižovatky. Vedení linek MHD je nasledující: Linka 1 DVORY - Tržnice - LIDICKÁ (0100 route 01,02), Linka 2 STADION ZM - Tržnice - LAZNE I - Divadelní náměstí (0200 route 01,02), Linka 3 Stará Role - Tržnice (0300 route 01,02), Linka 4 Křižikova - Sadová - Tržnice - Křižikova (0400 route 01,02), Linka 5 Tržnice - Stará Kysibelská (0500 route 01,02), Linka 6 BOHATICE - Tržnice - Doubi (0600 route 01,02), Linka 6 GARÁŽE MHD - Tržnice - Doubi (0600 route 03,04), Linka 7 Tržnice - Richmond - Březová (0700 route 01,02), Linka 8 Tržnice - Lanovka Imperial (0800 route 01,02), Linka 9 Tržnice - DVORY II (0900 route 01,02)
Linka 10 TRŽNICE - LIDICKÁ (1000 route 01,02), Linka 11 Tržnice - LÁZNĚ I - DIVADELNÍ NÁMĚSTÍ (1100 route 01,02), Linka 12 Tržnice - Čankovská - TrŽnice (1200 route 01,02), Linka 13 LÁZNĚ III - Tržnice -Stará Role, sídliště - Stará Role - (1300 route 01,02), Linka 15 Tržnice - ČANKOV (1500 route 01,02), Linka 16 Tašovice - Tržnice (1600 route 01,02), Linka 17 Tržnice - Dalovice (1700 route 01,02), Linka 18 Dolni Nadraži - Tržnice - LANOVKA IMPERIAL (1800 route 01,02) a PENDLBUS Lázne I - Parkoviště Kome (2000 route 01,02).

Bloková čištění startují. Pozor, kde budete parkovat

12. března 2015 v 20:00 | Zdeněk Hnízdil |  Dopravní informace

Karlovy Vary - V centru města bude koncentrace úklidů vyšší. Začíná se 1. dubna a končí 31. října.

Stejně jako každý rok, i letos na jaře startuje série blokových čištění ve městech a obcích na Karlovarsku. V Karlových Varech vše propukne 1. dubna a postupně přijdou na řadu všechny ulice ve městě. Bloková čištění potrvají až do 31. října. Centrum města se pak dočká vyšší koncentrace úklidů a okrajové části naopak nižší. Harmonogram na období od 1. dubna do 31. října je již k vidění na stránkách karlovarského magistrátu mmkv.cz. Občané by si tedy měli dát pozor a sledovat informační značení ve své ulici. Jako vždy budou nepřeparkovaná auta odtažena, i když lze udělit výjimku.

Rozpis úklidu pro jednotlivé měsíce budou pravidelně přinášet také Karlovarské radniční listy a motoristé budou informováni také rozmístěním příslušných dopravních značek s dodatkovou tabulí, a to s týdenním předstihem. Začátky denních blokových čištění jsou stanoveny na 8:00 a nočního mytí pak na 20:00. "Termíny u některých lokalit byly upraveny a některé byly i přidány. Na stránkách jsou zatím uveřejněny rozpisy do 1. července a postupně budeme uveřejňovat další," informovala mluvčí magistrátu Helena Kyselá. Plán blokového čištění města v roce 2015 vypracovala společnost AVE sběrné suroviny, a.s., Mostecká 95, Karlovy Vary, která bude úklid provádět.

V den čištění dojde v daných ulicích k odtažení všech vozidel, která svým umístěním budou bránit řádnému vyčištění komunikace, na odstavné parkoviště odtahové služby v Západní ulici v Karlových Varech. Podle ceníků odtahové služby pak takováto nepozornost může přijít skoro i na dvě tisícovky. Platbu za provedený odtah lze vrátit pouze ve výjimečných a odůvodněných případech. "Pokud pak někdo řádně doloží déletrvající nemoc, dovolenou v cizině a podobně, budou mu na základě těchto dokumentů prostředky za odtah vráceny," doplnila mluvčí. Ceny za odtahy jsou stanoveny Nařízením statutárního města Karlovy Vary.

Na stránkách magistrátu pak lze doplnit informace pomocí kontaktů na odtahovou službu a další příslušné orgány.


Karlovarští senioři zaplatí od dubna za cestu autobusem pouhou korunu

12. března 2015 v 19:48 | Vladimír Zedník |  MHD Karlovy Vary
Karlovarský dopravní podnik zavede na apríla novinku, která potěší několik tisíc seniorů a dalších pasažérů. Podmínkou ale je vlastnit Karlovarskou kartu a mít ji předplacenou na rok dopředu.
Nejedná se o předčasný aprílový žertík, ale o vážně míněnou nabídku.
"Od 1. dubna mohou jezdit senioři od pětašedesáti let věku za korunu denně. Dosud to bylo možné u majitelů Karlovarské karty, kterým bylo sedmdesát let a více," oznámil ředitel dopravního podniku Pavel Bohánek.

Na korunu denně za libovolný počet jízd autobusy městské hromadné dopravy vyjde roční předplatné v hodnotě 365 korun.

Karlovarskou kartu si mohou od 20. března zájemci nabít v přepravní kanceláři dopravního podniku na celý rok. Dosud to bylo možné pouze na čtvrt roku. Možnost čtvrtletního nabíjení přitom cestujícím zůstane, jen nebude tak cenově výhodné.

Jízdné za korunu denně platí i pro pasažéry věku od 15 do 19 let. Dopravní podnik u nich nebude zkoumat, jestli studují. Rozhodující bude jenom věk.

"Jakmile dovrší 19 let, musí předložit doklad o studiu," vysvětlil Pavel Bohánek. Vhodnější tarif se týká 3 500 pasažérů z řad mládeže a seniorů. Městskou pokladnu to vyjde na milion korun ročně.


Dopravní omezení a uzavírky v Karlových Varech a okolí

12. března 2015 v 19:41 Dopravní omezení
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:

· Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.


· Od 22.7.2014 do 15.6.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; 22.7.2014 - 30.10.2014 budou prováděny práce na cyklostezce a bude zajištěn přístup na stavbu z ul. Svatošská;1.10.2014-30.11.2014 bude prováděno odvodnění krajnice v ostatních dnech budou prováděny stavební práce na cyklostezce.


· Od 1.4.2015 do 30.5.2015 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 250 m od křižovatky s ul. Hradištní směrem ke křižovatce s ul. V Chatách v tomto termínu bude prováděna výstavba opěrné zdi a komunikace.


· Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce - schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.


· Od 6.10.2014 do 30.6.2015 bude úplně uzavřena stezka pro pěší o délce cca 160 m důvodu zajištění havarijního stavu, stezka pro pěší nad budovou č.p. 2116 "sluneční lázně" ulice U Imperiálu. Chodci budou převedeni na protější stranu komunikace - stezky pro chodce.


· Od 8.11.2014 do 21.5.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Pražská sinice o celkové délce cca 200 m (pracovní úseky po 50 m), bude zde umístěno ohraničení staveniště za účelem provádění opravy opěrné zdi.


· Od 26.1.2015 do 10.3.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Petřín o délce 15 m (úsek v prostoru stykové křižovatky ulice Petřín s ulicí Raisova). Je zde ohraničení pro zajištění havarijního stavu opěrné zdi.


· Od 26.1.2015 do 10.3.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Petřín o délce 15 m (úsek v prostoru stykové křižovatky ulice Petřín s ulicí Raisova). Je zde ohraničení pro zajištění havarijního stavu opěrné zdi.


· Od 10.2.2015 do 30.4.2015 bude úplně uzavřen chodník podél Národního domu v ulici Jugoslávská o celkové délce cca 60 m. Uzavírka chodníku je rozdělena do dvou po sobě jdoucích: I. etapa cca 28 m v termínu 10.2.2015 - 22.3.2015 (spodní část Národního domu); II. etapa cca 28 m v termínu 23.3.2015 - 30.4.2015 (horní část Národního domu - na pěší zóně). Uzavírka je z důvodu umístění ohrazení staveniště při prováděné rekonstrukci Národního domu.


· Od 11.2.2015 do doby konečné opravy (přibližně do 31.3.2015) nosné konstrukce lávky pro pěší bude úplně uzavřena lávka přes Horní nádraží (mezi ulicemi Nákladní a Jáchymovská). Lávka je uzavřena z důvodu zajištění havarijního stavu lávky.


· Od 2.3.2015 do 29.5.2015 bude úplně uzavřen vnitroblok ulice Okružní p.p.č. 382/11, 382/15 v k.ú. Stará Role o délce cca 80 m. Budou zde prováděny opravy a úpravy ploch vnitrobloku a chodníků. Majitelům garáží a "Hospůdce" bude umožněn příjezd pomocí pojezdových plechů.


· Od 2.3.2015 do 29.5.2015 bude částečně uzavřen úsek vozovky o délce cca 45 m ulice Okružní p.p.č. 382/9 v k. ú. Stará Role. Úsek od kruhové křižovatky ulic Frimlova, Karlovarská, Okružní. Budou zde prováděny stavební práce v komunikaci za účelem vybudování parkovacích míst. Po celou dobu prováděných prací bude zachován obousměrný průjezd v minimální šíři vozovky 5,5 m.


· Od 4.3.2015 do 29.5.2015 je úplně uzavřen prostor - p.p.č. 941/1 na ulici Husovo náměstí o délce cca 45 m. Je zde umístěno ohrazení staveniště, uvnitř kontejner, budou zde prováděny stavební práce pro budoucí parkoviště.


· Od 2.3.2015 dojde ke změně dopravního značení ve vnitřním lázeňské území:

a) na křižovatku ulic ul. Petra Velikého a ul. Sadová (ve směru na ul. Zámecký vrch) zákazová dopravní značka B 1 - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) + dodatková tabulka E 13 - text: mimo dopravní obsluhy + dodatková tabulka E 3a - vzdálenost

b) na křižovatku ul. Tržiště a Pod Jelením skokem doplněno svislé dopravní značení zákazová dopravní značka B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) + dodatková tabulka E13 s textem: mimo dopravní obsluhy.


c) před Jánským mostem na Divadelním náměstí (ve směru ulic Tržiště, Zámecký vrch) osazeno svislé dopravní zákazová dopravní značka B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) + dodatková tabulka E13 s textem: mimo dopravní obsluhy.

Pro upřesnění uvádíme plný text významu dodatkové tabulky E13 s textem: mimo dopravní obsluhy. Význam dopravní obsluhy je ustanovením § 15 odst. 3) vyhlášky č. 30/2001 Sb. definován následovně: Dodatková tabulka č.E13 s nápisem "JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA" omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, na vozidla s označením č. O1, vozidla taxislužby a na vozidla jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž; pro tato vozidla neplatí značka, pod kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem "MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY".


· Od 16.3.2015 do 31.7.2015 bude docházet k postupným úplným uzavírkám místních komunikací ul. Americká, Rumunská, nám. Emy Destinové, nám. V. Řezáče. Úplná uzavírka je povolena z důvodu rekonstrukce uvedených pozemních komunikací (vozovka + chodník), která spočívá v odebrání staré konstrukce vozovky do hloubky cca 70 cm a navezením konstrukce nové. Provádění prací je rozděleno do tří etap:

o 1.etapa, termín od 16.3. - 4.5.2015, úsek od začátku ulice Americká až po ½ vjezdu na parkoviště do KKN.

o 2.etapa, termín od 5.5. - 17.6.2015, úsek od 2/2 vjezdu do areálu KKN až po ½ křižovatky ulice Mozartova a nám. E. Destinové.

o 3.etapa, termín od 18.6. - 31.7.2015, úsek od 2/2 křižovatky ul. Mozartova po nám. V. Řezáče.

Objízdné trasy budou stanoveny přechodným dopravním značení a je třeba v průběhu realizace stavby přechodné dopravní značení respektovat. Vjezd na horní parkoviště v areálu KKN před pavilon akutní medicíny bude zachován.

Lávka z Růžového vrchu na Horní nádraží opravena

12. března 2015 v 19:36 Dopravní informace
Dne 10. března v 7 hodin byla opět otevřena lávka z Růžového vrchu na Horní nádraží. Před měsícem, 6. února, byla v reakci na výsledek pravidelné prohlídky zcela uzavřena lávka pro pěší z Růžového vrchu na Horní nádraží. Hlavní závadou byly zkorodované stojny lávky. Ty byly očištěny a zpevněny betonovými bloky. V nejbližších dnech budou ještě (za provozu) opraveny ochranné plechy pod lávkou, nad železničními trolejemi.